هسته ای

  • 1 اخبار در این گروه
کتاب کاربرد فیزیک هسته ای در میراث فرهنگی منتشر شد

کتاب کاربرد فیزیک هسته ای در میراث فرهنگی منتشر شد

کاربردهای فیزیک هستهای در حوزههای انرژی و پزشکی شناخته شده هستند و به طور ،" گسترده گزارش میشوند. بعنوان مثال، میتوانید به گزارش "فیزیک هستهای برای پزشکی منتشر شده توسط بنیاد علوم اروپا یا "انرژی برای آینده: گزینه هستهای"، به قلم دانشمندان انجمن فیزیک اروپا (ایپیاس) رجوع کنید. ولی در مورد تکنیکهای هستهای بسیار مهم بکار رفته برای مطالعه، توصیف، ارزیابی و حفظ میراث فرهنگی، مطالب کمتری دیده و شنیده میشود. در سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی در این زمینه وجود داشته است، و هدف از این گزارش عرضه یک توصیف عامه پسند و قابل دسترسی در این باره است

متن کامل

1 اخبار در این گروه